Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

  • Philippidis, A.; Poulakis, E.; Kontzedaki, R.; Orfanakis, E.; Symianaki, A.; Zoumi, A.; Velegrakis, M. Application of Ultraviolet-Visible Absorption Spectroscopy with Machine Learning Techniques for the Classification of Cretan Wines. Foods 2021, 10, 9. https://dx.doi.org/10.3390/foods10010009
  • Kontaxakis, E. Atzemopoulos A., Alissandrakis E., Ververidis F. (2022). Evolution of physicochemical properties and phenolic maturity of Vilana, Vidiano, Kotsifali and Mandilari wine grape cultivars (Vitis vinifera L.) during ripening. Horticulturae. Special Issue “Primary Production and Processing in Viticulture”. *Submitted (Manuscript ID: horticulturae-2008574)

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια

  • E. Orfanakis, N. Fragkoulis, R. Kontzedaki, A. Filippidis, A. Zoumi, M. Velegrakis. “Optical Spectroscopic Techniques for the Classification and Quality Control of Agro-Foods”. 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications (IMA2019), 22-25 September 2019, Ioannina, Greece
  • R. Kontzedaki, M. Velegrakis. ‘’Application of Spectroscopic Techniques coupled with Multivariate Statistical Analysis for the Origin Discrimination and Quality Control of Agrofoods’’. 12th International Conference on Instrumental Analysis, Modern Trends and Applications (ΙΜΑ 2021), Virtual event , 20-23 September 2021
  • Στραταριδάκη Α., Κονταξάκης Ε., Βερβερίδης Φ. (2022). Χρήση φυτικού εκχυλίσματος αντιοξειδωτικών και ρεσβερατρόλης στην οινοποίηση ως εναλλακτικών του θειώδη ανυδρίτη. Γραπτή Ανακοίνωση. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Αθήνα.
Close Menu